(เมื่อใช้ผลที่ได้จะแตกต่างกันตามแต่ละบุคคล)

 

 

- แพทย์ผดุงครรภ์แผนไทย ปนัดดา นามเจริญโชค -

 

 1
[Go to top]